0   سبد خرید فراپخت
مشاهده سبد خرید و پرداخت

اخبار فراپخت


عنوان :
بازدید شرکت پاریز پیشرو
شرح کامل خبر :

در راستای سال جهش تولید و پیروی از رهنمود های حضرت خامنه ای و همچنین انجام مسئولیت های خویش بر این شده ایم تا به بهبود کیفیت غذایی کارخانجات سراسر کشور کمک نموده و غذایی در خور شان پرسنل مجموعه های مختلف را به آنها ارائه دهیم. شرکت پاریز پیشرو به عنوان متولی یکی از کارخانجات استان های جنوبی کشور عزیزمان در تاریخ دهم بهمن ماه بازدیدی را از کارخانه فراپخت به عنوان اولین کارخانه تولید غذای گرم سلامت محور در ایران داشتند. امیدست بتوانیم صنعت تولید غذاهای گرم و سلامت محور در کشور را به هموطنان عزیزمان به خصوص کارگران و کارمندان زحمت کش کارخانجات مختلف ارائه دهیم.مشاهده اخبار