0   سبد خرید فراپخت
مشاهده سبد خرید و پرداخت

اعضاء هیئت مدیره شرکت فراپخت


Farapokht

حاج علیرضا غروری

بنیانگذار

Farapokht

رحیم غروری

رئیس هیئت مدیره

Farapokht

ایمان غروری

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

Farapokht

سید حسن رهنمایی راه چمندی

عضو هیئت مدیره

Farapokht

محسن حکاک صادقی

عضو هیئت مدیره

Farapokht

اشکان غروری

عضو هیئت مدیره